SHELL DEP rc151071-ks_c12
SHELL DEP rc251011-29_o12-usc
SHELL DEP rc153021_c12-usc
SHELL DEP rc152021_d12-usc
SHELL DEP rc151261_g10-usc
SHELL DEP rc151071_f10-usc
SHELL DEP rc151374-ks_c12-usc
SHELL DEP rc151041-29_o12-usc
SHELL DEP rc151071-ks_c12-usc
SHELL DEP rc151042_e10-usc
SHELL DEP rc151055_f10-usc
SHELL DEP rc151261_g10
SHELL DEP rc151076-ks_c12
SHELL DEP rc151031-ks_c12-usc
SHELL DEP rc151055-29_o12
SHELL DEP rc151055_f10
SHELL DEP rc151011_g10-usc
SHELL DEP rc151031-ks_c12
SHELL DEP rc151042_e10
SHELL DEP rc152010_c12-usc
SHELL DEP rc151015-ks_c12
SHELL DEP rc151076_f10-usc
SHELL DEP rc93086_b12
SHELL DEP rc151055-29_o12-usc
SHELL DEP rc151041_e10-usc
SHELL DEP rc93017_b12
SHELL DEP rc151011-29_a12-usc
SHELL DEP rc151015_f10-usc
SHELL DEP rc151015-ks_c12-usc
SHELL DEP rc93055_h12-usc
SHELL DEP rc151041_e10
SHELL DEP rc93086_b12-usc
SHELL DEP rc151011-29_a12
SHELL DEP rc151011_g10
SHELL DEP rc93021_h12
SHELL DEP rc93021_h12-usc
SHELL DEP rc93012_c12
SHELL DEP rc253055_h12
SHELL DEP rc251076_g12
SHELL DEP rc151042-29_o12-usc
SHELL DEP rc151031_f10-usc
SHELL DEP rc93052_c12-usc
SHELL DEP rc93013_b12-usc
SHELL DEP rc92120_h12
SHELL DEP rc252050_g12
SHELL DEP rc93015_c12-usc
SHELL DEP rc92110_j12-usc
SHELL DEP rc93052_c12
SHELL DEP rc93013_b12
SHELL DEP rc93017_b12-usc
SHELL DEP rc92120_h12-usc
SHELL DEP rc93012_c12-usc
SHELL DEP rc92040_e12-usc
SHELL DEP rc251011-29_o12
SHELL DEP rc153086_b12
SHELL DEP rc152090_c12
SHELL DEP rc93095_b10-usc
SHELL DEP rc93018_b12-usc
SHELL DEP rc92040_e12
SHELL DEP rc92090_d12-usc
SHELL DEP rc92011_d12-usc
SHELL DEP rc91261_g10-usc
SHELL DEP rc92020_h10
SHELL DEP rc91380_c12
SHELL DEP rc92090_d12
SHELL DEP rc91380_c12-usc
SHELL DEP rc91176_c12-usc
SHELL DEP rc92020_h10-usc
SHELL DEP rc92010_j12
SHELL DEP rc153021_c12
SHELL DEP rc91374_b10-usc
SHELL DEP rc152010_c12
SHELL DEP rc151076_f10
SHELL DEP rc91374_b10
SHELL DEP rc91076_c10
SHELL DEP rc151374_b10
SHELL DEP rc151071_f10
SHELL DEP rc92121_d12-usc
SHELL DEP rc151041-29_o12
SHELL DEP rc92010_j12-usc
SHELL DEP rc92021_d10-usc
SHELL DEP rc91180_c10-usc
SHELL DEP rc91071-ks_c12-usc
SHELL DEP rc91176_c12
SHELL DEP rc91055-29_o12-usc
SHELL DEP rc91374-ks_c12-usc
SHELL DEP rc91041_f10-usc
SHELL DEP rc91180_c10
SHELL DEP rc151042-29_o12
SHELL DEP rc91076_c10-usc
SHELL DEP rc91042-29_o12-usc
SHELL DEP rc151015_f10
SHELL DEP rc91031_f10-usc
SHELL DEP rc91042-29_o12
SHELL DEP rc93055_h12
SHELL DEP rc91042_f10-usc
SHELL DEP rc91015-ks_c12-usc
SHELL DEP rc91031_f10
SHELL DEP rc91055-29_o12
SHELL DEP rc91041_f10
SHELL DEP rc91071_h12-usc
SHELL DEP rc91041-29_o12-usc
SHELL DEP rc91071_h12
SHELL DEP rc91041-29_o12
SHELL DEP rc151031_f10
SHELL DEP rc93095_b10
SHELL DEP rc93018_b12
SHELL DEP rc91013-29_o12-usc
SHELL DEP rc91076-ks_c12-usc
SHELL DEP rc91055_g10-usc
SHELL DEP rc91011-29_o12-usc
SHELL DEP rc93015_c12
SHELL DEP rc92110_j12
SHELL DEP rc91011_g10-usc
SHELL DEP rc63086_b12-usc
SHELL DEP rc91013-29_o12
SHELL DEP rc63200_c12
SHELL DEP rc91011-29_o12
SHELL DEP rc63095_b10
SHELL DEP rc91015_g10
SHELL DEP rc91015_g10-usc
SHELL DEP rc63210_c12-usc
SHELL DEP rc63200_c12-usc
SHELL DEP rc92121_d12
SHELL DEP rc92021_d10
SHELL DEP rc91031-ks_c12-usc
SHELL DEP rc63060_c12-usc
SHELL DEP rc91013_b10-usc
SHELL DEP rc63095_b10-usc
SHELL DEP rc63052_c12-usc
SHELL DEP rc92011_d12
SHELL DEP rc91261_g10
SHELL DEP rc63025_a10-usc
SHELL DEP rc62121_e12-usc
SHELL DEP rc63060_c12
SHELL DEP rc63015_c12
SHELL DEP rc62021_c09-usc
SHELL DEP rc63052_c12
SHELL DEP rc63210_c12
SHELL DEP rc63012_c12
SHELL DEP rc63084_b12
SHELL DEP rc63021_h12
SHELL DEP rc63084_b12-usc
SHELL DEP rc63021_h12-usc
SHELL DEP rc91374-ks_c12
SHELL DEP rc91076-ks_c12
SHELL DEP rc63015_c12-usc
SHELL DEP rc62110_h12-usc
SHELL DEP rc63012_c12-usc
SHELL DEP rc62040_g12-usc
SHELL DEP rc63096_a10-usc
SHELL DEP rc91071-ks_c12
SHELL DEP rc91042_f10
SHELL DEP rc63055_h12-usc
SHELL DEP rc62110_h12
SHELL DEP rc61380_b12-usc
SHELL DEP rc62011_e12
SHELL DEP rc62040_g12
SHELL DEP rc61384_a09
SHELL DEP rc62120_h12-usc
SHELL DEP rc62120_h12
SHELL DEP rc91055_g10
SHELL DEP rc91031-ks_c12
SHELL DEP rc91013_b10
SHELL DEP rc63096_a10
SHELL DEP rc63055_h12
SHELL DEP rc62010_h12
SHELL DEP rc61261_h12
SHELL DEP rc61142-ks_c12
SHELL DEP rc61384_a09-usc
SHELL DEP rc61076_g10
SHELL DEP rc91015-ks_c12
SHELL DEP rc91011_g10
SHELL DEP rc62011_e12-usc
SHELL DEP rc61180_b09-usc
SHELL DEP rc63013_b12-usc
SHELL DEP rc61374_b09-usc
SHELL DEP rc61160_b10-usc
SHELL DEP rc61055_f09
SHELL DEP rc61076-ks_c12-usc
SHELL DEP rc62090_c12-usc
SHELL DEP rc61055-29_o12-usc
SHELL DEP rc63086_b12
SHELL DEP rc62010_h12-usc
SHELL DEP rc61176_b12-usc
SHELL DEP rc61041_e09-usc
SHELL DEP rc61141-ks_c12-usc
SHELL DEP rc61261_h12-usc
SHELL DEP rc61031-ks_b12
SHELL DEP rc62021_c09
SHELL DEP rc61142-ks_c12-usc
SHELL DEP rc61071-ks_c12-usc
SHELL DEP rc61380_b12
SHELL DEP rc61076_g10-usc
SHELL DEP rc61176_b12
SHELL DEP rc61013-29_o12-usc
SHELL DEP rc61042_e09-usc
SHELL DEP rc61141-ks_c12
SHELL DEP rc61055_f09-usc
SHELL DEP rc61015-ks_b12-usc
SHELL DEP rc61071-ks_c12
SHELL DEP rc61031-ks_b12-usc
SHELL DEP rc61042_e09
SHELL DEP rc61011_h12-usc
SHELL DEP rc61013_f09
SHELL DEP rc61013_f09-usc
SHELL DEP rc33191_c12
SHELL DEP rc61374_b09
SHELL DEP rc61180_b09
SHELL DEP rc33095_b10-usc
SHELL DEP rc33191_c12-usc
SHELL DEP rc61160_b10
SHELL DEP rc61015-ks_b12
SHELL DEP rc61076-ks_c12
SHELL DEP rc33081_b12-usc
SHELL DEP rc61011_h12
SHELL DEP rc61142_b10
SHELL DEP rc36072_c12-usc
SHELL DEP rc33085_b12-usc
SHELL DEP rc61055-29_o12
SHELL DEP rc61073_a10
SHELL DEP rc33095_b10
SHELL DEP rc62020_g09
SHELL DEP rc33085_b12
SHELL DEP rc33081_b12
SHELL DEP rc33033_c12-usc
SHELL DEP rc33033_c12
SHELL DEP rc33086_b12-usc
SHELL DEP rc33052_c12-usc
SHELL DEP rc61042-29_o12
SHELL DEP rc61041_e09
SHELL DEP rc61374-ks_b12
SHELL DEP rc62020_g09-usc
SHELL DEP rc61031_f10
SHELL DEP rc61013-29_o12
SHELL DEP rc61011-29_o12
SHELL DEP rc36072_c12
SHELL DEP rc33086_b12
SHELL DEP rc33101_c12
SHELL DEP rc33052_c12
SHELL DEP rc33083_b12
SHELL DEP rc61374-ks_b12-usc
SHELL DEP rc61174_b09
SHELL DEP rc61141_b10
SHELL DEP rc61174_b09-usc
SHELL DEP rc61071_g10
SHELL DEP rc61041-29_o12
SHELL DEP rc61142_b10-usc
SHELL DEP rc61141_b10-usc
SHELL DEP rc61015_f09
SHELL DEP rc61073_a10-usc
SHELL DEP rc36081_a12
SHELL DEP rc61071_g10-usc
SHELL DEP rc33092_c12
SHELL DEP rc61042-29_o12-usc
SHELL DEP rc61041-29_o12-usc
SHELL DEP rc61015_f09-usc
SHELL DEP rc36081_a12-usc
SHELL DEP rc33055_h12
SHELL DEP rc61031_f10-usc
SHELL DEP rc33092_c12-usc
SHELL DEP rc61011-29_o12-usc
SHELL DEP rc33055_h12-usc
SHELL DEP rc33101_c12-usc
SHELL DEP rc33083_b12-usc
SHELL DEP rc63013_b12
SHELL DEP rc63025_a10
SHELL DEP rc62090_c12
SHELL DEP rc62121_e12
SHELL DEP 32710016
SHELL DEP 32710010
SHELL DEP 32710012
SHELL DEP 32360117
SHELL DEP 32710013
SHELL DEP 32372010
SHELL DEP 32710011
SHELL DEP 32320013
SHELL DEP 32451010
SHELL DEP 32710014
SHELL DEP 32371011
SHELL DEP 32371011
TCVN 10041-6-2015 VẬT LIỆU DỆT- XĐ ĐỘ HẤP THỤ
TCVN 10041-16-2016 VẬT LIỆU DỆT- ĐỘ CHỐNG THẤM NƯỚC
TCVN 10041-1-2013 - VẬT LIỆU DỆT- XĐ KHỐI LƯỢNG
TCVN 10041-9-2015 VẬT LIỆU DỆT- XĐ ĐỘ RỦ
TCVN 10041-11-2015 VẬT LIỆU DỆT- XĐ LƯỢNG THÁO CHẠY
TCVN 11907-2017- V&amp#193;N GỖ NH&amp#194;N TẠO- X&amp#193;C ĐỊNH LỰC B&amp#193;M V&amp#205;T
TCVN 10041-2-2013 VẬT LIỆU DỆT- XĐ CHIỀU DÀY
TCVN 10041-12-2015 VẬT LIỆU DỆT- XĐ ĐỘ THẤM HÚT
TCVN 10041-5-2015 VẬT LIỆU DỆT- XĐ CHỐNG XUYÊN THỦNG BẰNG BI
TCVN 10041-15-2016 VẬT LIỆU DỆT- XĐ ĐỘ THẤU KHÍ
TCVN 10041-10-2015- VẬT LIỆU DỆT- XĐ SỰ TẠO BỤI XƠ
TCVN 10041-7-2015 VẬT LIỆU DỆT- XĐ CHIỀU DÀI UỐN
TCVN 10041-17-2016 VẬT LIỆU DỆT- ĐỘ THẤM NƯỚC (PHUN SƯƠNG)
TCVN 10041-4-2013 VẬT LIỆU DỆT- XĐ ĐỘ BỀN XÉ
TCVN 10041-14-2015 VẬT LIỆU DỆT- XĐ ĐỘ THẤM NGƯỢC
TCVN 10041-8-2015 VẬT LIỆU DỆT- XĐ THỜI GIAN CHẤT LỎNG THẤM QUA
TCVN 10041-18-2016 VẬT LIỆU DỆT- ĐỘ BỀN KÉO - PP GRAB
TCVN 10041-3-2013 VẬT LIỆU DỆT- XĐ ĐỘ BỀN
TCVN 10041-13-2015 VẬT LIỆU DỆT- THỜI GIAN CHẤT LỎNG THẤM LẠI
BS EN 1092-1 2018法兰及其连接. 按PN标注的管道, 阀门, 配件及附件用圆形法兰. 第1部分 钢法兰 中文
ASTM A370-19 英文钢制品机械测试的标准试验方法和定义
ISO 20647-2015
ISO IEC 33063-2015
ISO 21570-2005
ISO 14971-2007
ISO 11024-2-1998
ISO 5572 - 1987
ISO 2561-2012
ISO_11607-1-2019 (2)
ISO 29541-2010
ISO 20635-2018
ISO 16084-2017
ISO 20639-2015
ISO 21940-1(2019)
ISO 13846-2000
ISO 14990-1-2016
ISO_3746_2010_,_Acoustics_,_Determination
ISO_7936_1992_,_Hard_Coal_,_Determination
ISO 14990-2-2016
ISO 17025:2017中英文对照版
ISO 17712-2013 货运集装箱 机械密封
1812_toc Advanced Control Unleashed - Plant Performance Management for Optimum Benefit
1812_09a Advanced Control Unleashed - Plant Performance Management for Optimum Benefit
ISO 17772-1-2017
ISO 14990-3-2016
ISO 13485_2003_,_Medical_Devices
ISO 12130-2-2013
ISO 11342-1998 cor1-2000
ISO 13313-2017
ISO 13312-2017
ISO 11342-1998
ISO 8442-5-2004
ISO 13666-2019
ISO 12100-2010
ISO 9001-2015
ISO 7438-2016
ISO 8528-2-2018
1812_02c Advanced Control Unleashed - Plant Performance Management for Optimum Benefit
ISO 11024-1-1998
ISO 5832-3-2016
ISO 2808-2007
ISO 4581-1994 scan
ISO 7745-2010
ISO 4995 2014
ISO 2846-4-2000
ISO 8483-2003
ISO 6743-4-1999
ISO 2846-2-2007
ISO 2846-1-2006
ISO 2846-5-2005
ISO 2846-3-2002
ISO 3961-2018
ISO 02144-2015
ISO 536-1995 scan
ISO 1083-2018 (2)
ISO 2247 2000
ISO 2439-2008
ISO 01997-2018
ISO 1389-5-1977 scan
ISO 01337-1980 scan
IEC 61851-23-2014
ISO 857-2-2005
1812_indx Advanced Control Unleashed - Plant Performance Management for Optimum Benefit
1812_fm Advanced Control Unleashed - Plant Performance Management for Optimum Benefit
1812_08a Advanced Control Unleashed - Plant Performance Management for Optimum Benefit
1812_appd Advanced Control Unleashed - Plant Performance Management for Optimum Benefit
1812_09c Advanced Control Unleashed - Plant Performance Management for Optimum Benefit
1812_08b Advanced Control Unleashed - Plant Performance Management for Optimum Benefit
1812_02b Advanced Control Unleashed - Plant Performance Management for Optimum Benefit
1812_appc Advanced Control Unleashed - Plant Performance Management for Optimum Benefit
1812_09b Advanced Control Unleashed - Plant Performance Management for Optimum Benefit
1812_10a Advanced Control Unleashed - Plant Performance Management for Optimum Benefit
1812_02a Advanced Control Unleashed - Plant Performance Management for Optimum Benefit
1812_04b Advanced Control Unleashed - Plant Performance Management for Optimum Benefit
1812_appb Advanced Control Unleashed - Plant Performance Management for Optimum Benefit
1812_07 Advanced Control Unleashed - Plant Performance Management for Optimum Benefit
1812_appa Advanced Control Unleashed - Plant Performance Management for Optimum Benefit
1812_06a Advanced Control Unleashed - Plant Performance Management for Optimum Benefit
1812_01 Advanced Control Unleashed - Plant Performance Management for Optimum Benefit
1812_04a Advanced Control Unleashed - Plant Performance Management for Optimum Benefit
1812_05 Advanced Control Unleashed - Plant Performance Management for Optimum Benefit
1812_06b Advanced Control Unleashed - Plant Performance Management for Optimum Benefit
1812_03 Advanced Control Unleashed - Plant Performance Management for Optimum Benefit
IEC PAS 62326-7-1-2007
IEC 61511-2-2016
IEC 61513-2011
IEC 62321-8-2017
IEC TR 61511-0-2018
IEC 61558-1-2017
IEC 62321-6-2015
IEC 61851-24-2014
IEC 62321-3-2-2013
IEC 60034-4-1-2018
IEC 60534-1 Industrial Process Control Valves - Terminology & General Consider
IEC 61511-1-2017
IEC 60034-2-3-2013 TS
IEC 61851-1-2010
IEC 61508-1-2010
IEC 60034-18-21-2012